دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی به قدرت اراده می پردازد. سخنران دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی دکتر آذرخش مکری است.این سمینار پنج شنبه 30 فروردین از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر برگزار می شود.
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: پزشکی

- دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی به قدرت اراده می پردازد.

سخنران دویست و هشتادو ششمین سمینار ادواری عصب پژوهی اجتماعی دکتر آذرخش مکری است.

این سمینار پنج شنبه 30 فروردین از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در سالن کنفرانس بیمارستان ایرانمهر برگزار می شود.


کلید واژه ها: سمینار - اجتماعی - بیمارستان - کنفرانس - برگزار - ساعت - دکتر - سالن - شنبه