هفته سلامت امسال با شعار سلامت برای همه و با موضوع پوشش همگانی سلامت برای همه، در همه جا برگزار خواهد شد. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: پزشکی

هفته سلامت امسال با شعار «سلامت برای همه» و با موضوع «پوشش همگانی سلامت برای همه، در همه جا» برگزار خواهد شد.

-
کلید واژه ها: سلامت - برگزار - جامعه