۳ قاری مشهدی گواهی اجازه قرائت خود را از استاد مصری دریافت کردند

خبرگزاری فارس

۳ قاری مشهدی گواهی اجازه قرائت خود را از استاد مصری دریافت کردند


چاپ   ایمیل