قوت و تقویت نیروهای مسلح در شرایط فعلی از اولویت‌های اصلی نظام است

خبرگزاری فارس

قوت و تقویت نیروهای مسلح در شرایط فعلی از اولویت‌های اصلی نظام است


چاپ   ایمیل