رفتار عجیب آقای ستاره با هوادارانی که قصد داشتند با او عکس سلفی بگیرند !

پارس فوتبال

رفتار عجیب آقای ستاره با هوادارانی که قصد داشتند با او عکس سلفی بگیرند !


چاپ   ایمیل