فاش شد ؛ لیست خرید “استقلال” ۴ نفره است ؛ این ستاره در لیست “شفر” نیست!

پارس فوتبال

فاش شد ؛ لیست خرید “استقلال” ۴ نفره است ؛ این ستاره در لیست “شفر” نیست!


چاپ   ایمیل