سرمایه ما همین هواداران هستند که توانستیم با حمایت انها بازی را ببریم ؛ من و بیرانوند کلا در بازی درگیر هستیم

پارس فوتبال

سرمایه ما همین هواداران هستند که توانستیم با حمایت انها بازی را ببریم ؛ من و بیرانوند کلا در بازی درگیر هستیم


چاپ   ایمیل