اما و اگرهای ترکیب “شفر” ؛ “استقلال” با این ترکیب به میدان می رود!

پارس فوتبال

اما و اگرهای ترکیب “شفر” ؛ “استقلال” با این ترکیب به میدان می رود!


چاپ   ایمیل